ఓటర్ కార్డు లేకున్నా, ఓటర్ చీటి లేకున్నా ఓటు వేయవచ్చా ..?

watch ఓటర్ కార్డు లేకున్నా, ఓటర్ చీటి లేకున్నా ఓటు వేయవచ్చా ..?